วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ราย ชื่อนักเรียน ม.4/2 ปี 2553

นาย พิณลักษณ์ ล้นเหลือ
นาย สิทธิชัย ธิรินทอง
นาย กิติศักดิ์ ไพรวัลย์
นาย วันชัย ศรีงาม
นาย สิชล อินทร์รัตน์
นาย วิรัติ ท่าน้ำ
นาย สุรเสกข์ ยาใจ
นาย เจษฎา ฟองฝั้น
นาย ประถมกานต์ สุทธิประพันธ์
นางสาว การะเกษ จินะใจ
นางสาว กนกพร ภูคำ
นางสาว จีรวรรณ โพธิ์จิตร
นางสาว จิราพรรณ แนบเนียร
นางสาว ฐิติมา ราชเจริญ
นาง สาว วรรณพร ยะปวน
นางสาว วรรณิศา ฟักสุวรรณ
นางสาว สมฤดี พันธ์สน
นาง สาว จันทิมา สีดาถม
นางสาว ปาริฉัตร ยอดหาญ
นางสาว รมณีย์ กระแซง
นาง สาว ชลดา ธัญญา
นางสาว นิภาภรณ์ นันตา
นางสาว วาสนา แจ่มสอาด
นาง สาว สุนีรัตน์ พลฤทธิ์
นางสาว อังคณา เมืองมูล
นางสาว ณัฏฐณิชา โพธิ์ทอง
นางสาว ชนกนันท์ เจียนพันธุ์
นางสาว ชุลีรัตน์ บุตรเบ้า
นาง สาว ศรีวิไล ทูลมาก
นางสาว สุดารัตน์ เห้าชุ่ม
นางสาว กมลลักษณ์ เขียวสี
นางสาว กัญญารัตน์ บัวยะ
นางสาว รัชดาวรรณ เที่ยงตรง
นาง สาว วรัญญา นวลจริต
นางสาว วิลาวัลย์ ประดิษฐ์
นางสาว สมฤทัย นาจรัส
นาง สาว อมรรัตน์ ระเบียบ
นางสาว ชนาลัย คำแก้ว
นางสาว ชโลทร พุทธภูมิ
นาง สาว ณัฐสุดา ยกชู
นางสาว สมพร จำรัส

ฟิสิกส์ ม.4 เทอมต้น

คำอธิบายรายวิชา
ว31103 วิทยาศาสตร์ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา อัตราเร็ว อัตราเร่ง การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก การใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส คลื่นกล เสียงและสมบัติของเสียง เสียงและการได้ยินเสียง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตรังสี ไอโซโทป และการใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
โดย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ การทดลองและอภิปรายสรุป
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความสารถในการใช้เทคโนโลยี มุ่งมั่นพัฒนาให้รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู่ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


รหัส ตัวชี้วัด
ว 4.1 ม.4/1-4, ว 4.2 ม.4/1-3, ว 5.1 ม.4/1-9, ว 8.1 ม.4/1-12
รวม 4 มาตรฐาน 28 ตัวชี้วัด

สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาเอกที่จบสอดคล้องกับกุ ลุ่มสาระ

1 นางนิภาวรรณ เจริญวัย
2 นางสาวกันนิกา บัวแก้ว
3 นายวิทยา ทองอยู่ ผู้อำนวยการ
4 นายประธาน หาญณรงค์ รองผู้อำนวยการ
5นางสาววาสนา เชิงคีรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6นางสมพิษณุ์ ขอบเขต ภาษาไทย
7นายวิญญู รังสิวุฒาภรณ์ ภาษาต่างประเทศ
8 นายอิสระ เถื่อนถ้ำ คณิตศาสตร์
9นางรัตนา รัตนอุทัยกูล วิทยาศาสตร์
10 นายชูศักดิ์ เกื้อกูล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11นายบัณฑิต ขอบคุณ คณิตศาสตร์
12นางราตรี สุวรรณประสิทธิ์ ภาษาต่างประเทศ
13นางวรรณรินทร์ เข็มมุข ภาษาไทย
14นางจรินทร์ ฑิฆัมพรธีรวงศ์ คณิตศาสตร์
15 นายจำเริญ สุวรรณประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
16นายสุเมธ ขอบคุณ คณิตศาสตร์
17นายถาวร จริยานุวัตร สุขศึกษาและพลศึกษา
18นางสาวสุวณี สำเริงฤทธิ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19นางสุทธิรัตน์ ผ่องพลีศาล ภาษาต่างประเทศ
20นางนิ่มนวล น้อยวงศ์ วิทยาศาสตร์
21นายวีระชัย เนียมถาวร วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
22 นายวีรชัย แก้วประเสริฐ สุขศึกษาและพลศึกษา
23 นางวิภาวรรณ มาลาวัลย์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24นายบรรเจิด ผ่องพลีศาล คณิตศาสตร์
25นางจันทร รังสิวุฒาภรณ์ ภาษาต่างประเทศ
26นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธ์ ภาษาไทย
27นางมาลัย พุกกะณะสุตสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
28นายชลิต ฉายกี่สุขศึกษาและพลศึกษา
29นางประนอม ฉายกี่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (พณิชยกรรม)
30นางลำพูน กระแซง การงานอาชีพและเทคโนโลยี (พณิชยกรรม)
31นายเรวัตร น้อยวงศ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)
32นางวรีวรรณ โขนงนุช สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
33นายสมโภชน์ ดีเอี่ยม คณิตศาสตร์
34นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์ ภาษาไทย
35นางวาลี เนียมถาวร ภาษาต่างประเทศ
36นายสุรวิทย์ รังสิวุฒาภรณ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)
37นายวสันต์ งามดี ศิลปะ
38นายประกิต โฆสิต สุขศึกษาและพลศึกษา
39นายไพรัตน์ พลอยเจริญ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40นางเฉลียว พลอยเจริญ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)
41นายชนินทร์ เกิดผล สุขศึกษาและพลศึกษา
42นางพรพิมล พรมน้ำอ่าง การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
43นางพวงเพชร แก้วเกต กิจกรรมห้องสมุด
44นางสาวไฉน อรุณเกล้า ภาษาต่างประเทศ
45นางสาววันเพ็ญ อ่อนดี ภาษาต่างประเทศ
46นายสว่าง จันทร์เจาะ วิทยาศาสตร์ (เคมี)
47นางรุ่งฤดี ทองแซม วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
48นางสาวแสงเดือน พลมาก ภาษาต่างประเทศ
49นายวรดิฐ เกิดผล คณิตศาสตร์
50นางศุทธินี จิตประพัฒน์ ภาษาไทย
51นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์ ภาษาญี่ปุน
52นางสมศรี เขียวชะอุ่ม ภาษาไทย
53นายอนุวัฒน์ วงศ์จันทรมณี สุขศึกษาและพลศึกษา
54นายยุธยา คงพรม วิทยาศาสตร์ (เคมี)
55นายปกครอง ศรีสุวรรณ คณิตศาสตร์
56นางสาวกนกพร นวมนาค ภาษาต่างประเทศ
57นางสาวรำพู ช่างไชย วิทยาศาสตร์
58นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม คณิตศาสตร์
59นายสมพงษ์ กลับเส็ง วิทยาศาสตร์
60นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข คณิตศาสตร์
61นางสุพัตรา จั่นจีน ภาษาต่างประเทศ
62นางประภาวดี ทองเวียง ภาษาไทย
63นางสาวประนอม จะปิน ไม่ได้ทำการสอน
64นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์ ภาษาต่างประเทศ
65นางพิชชากร มูลปานันท์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
66นางศศินา ไทยสาย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
67นายอดิวิชญ์ ทองหล่อ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
68นางสาวปมาพร พืชเนาวรัตน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
69นางสาวอภิรมย์ฤดี จันทร์เดช การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
70นางสาววรวรรณ สำอางค์ วิทยาศาสตร์
71นางสาวมินตรา เขียวชะอุ่ม ภาษาต่างประเทศ
72นางสาวพชรพรรณ อมรนพรัตนกุล คณิตศาสตร์
73นายวิจักร แก้วประเสริฐ ศิลปะ
74นายพยุงศักดิ์ แสนคำ สุขศึกษาและพลศึกษา
75นางสาวอนุตร พิกุลแกม การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
76นายประดิษฐ์ ท่าชัย ศิลปะ
77นายสายันต์ อินต๊ะกัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
78นางสาวเนาวรัตน์ คำอ้ายล้าน ภาษาไทย
79นายธนพล แก้วทิม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80นางสาวกุลรวี อุปถัมภ์ วิทยาศาสตร์
81นางจุฑามาส นาคำภา ศิลปะ
82นางฉัตรแก้ว เหรา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (พณิชยกรรม)
83นางปาริชาติ อินต๊ะกัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
84 นายปิยะ อุดมมงคล การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม)
85 นายธีรยุทธ นาคำภา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
86นางสาวสังเวียน แก้วหนูวิทยาศาสตร์
87นางสาวธนิตา ทานศรีชาติ สุขศึกษาและพลศึกษา
88นายอดิศักดิ์ รุ่งพรมหม วิทยาศาสตร์ (เคมี)
89นางสาวขวัญเรือน มงคลประดิษฐ์ ภาษาไทย
90นางสาวนาฏยา ขำคง การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)
91นายภานุพงศ์ ข้างจะงาม ศิลปะ
92นางสาวสุมลมาลย์ อมรมุนีพงศ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93นางสาววิไล ชมชัย วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
94นางสาวอนงค์ บุญหล้า ศิลปะ
95นางสาวรัชนีกร ขวดแก้ว การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)
96นางสาวลลิตา รัตนสุคนธ์วงศ์ วิทยาศาสตร์
97นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
98นางสาววิภาวี ใจซื่อดี ไม่ได้ทำการสอน
99นางสาวพรพักตร์ นนทธิ ไม่ได้ทำการสอน
100นางสาวสาริณี ปรากฎวงศ์ ไม่ได้ทำการสอน
101นางสาวภัทธิราพร ชะม้ายไม่ได้ทำการสอน
102นายมานิจ กาฟักลูก จ้างประจำ
103นางสาวศิริรัตน์ มั่นสวาทไพบูลย์ ลูกจ้างประจำ
104นายประภาส เข็มทองลูกจ้างประจำ
105นายพนม แก้วประเสริฐ ลูกจ้างประจำ
106นายสอน คำหมอง ลูกจ้างประจำ ยาม
107นายจรูญ พณิชนันทเวช ลูกจ้างประจำ
108นายสิทธิชัย สิทธิสมพงศ์ ลูกจ้างประจำ
109นางจันทร์ นามกรณ์ แม่บ้านอาคาร
110นางสาวนิตยา ชาลี แม่บ้านอาคาร
111นางสมศรี เขื่อนเงิน แม่บ้านอาคาร
112นางบุญส่ง นิราศ แม่บ้านอาคาร
113นางอรุณ คำคล่อง แม่บ้านอาคาร
114นายไพรวัลย์ ศิริ ลูกจ้างชั่วคราว
115 นายหาญ คันทา ลูกจ้างชั่วคราว ยาม